Trillingsmetingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Trillingsmetingen SBR Richtlijn A, B en C,  DIN-4150

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woningen of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook kan het zo zijn dat door de aanleg van bijvoorbeeld een verkeersdrempel voor uw pand u te maken krijgt met schade aan uw pand.

Trillingen.com B.V. heeft geavanceerde apparatuur om trillingsniveau’s vanwege deze bouw- of sloopactiviteiten te meten en in kaart te brengen. Voor het meten van de trillingsniveaus worden er trillingsmetingen verricht met behulp van bijvoorbeeld de AuroVibe of vergelijkbare gecertificeerde trillingsmeetapparatuur. 

De metingen worden verricht volgens de zogenaamde SBR-richtlijn of DIN-4150 of IBBC-TNO. Bij de meest gebruikte Nederlandse Richtlijn zijn drie richtlijnen te onderscheiden te weten; SBR-richtlijn-A (Schade aan gebouwen)SBR-richtlijn-B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR-richtlijn-C (Schade aan apparatuur).

Het meeste komt toetsing aan de richtlijnen A en B voor. Toetsing aan richtlijn C komt echter ook steeds vaker voor. Zo heeft Trillingen.com trillingsonderzoek verricht tijdens heiwerkzaamheden in de nabijheid van de behandelkamer van een ooglaserinstituut en bij het bedrijf dat onze paspoorten drukt. Tevens zijn trillingsonderzoeken verricht nabij ontgrondingen, intrillen van damwanden, heiwerkzaamheden en bij zware breek-, knip- en shredderinstallaties.

De trillingsmetingen en inventarisatie vinden meestal plaats gedurende maximaal een halve werkdag (metingen bijvoorbeeld in de woonkamer en/of slaapkamer of op de fundatie zulks in overleg met de opdrachtgever en/of de bouwdirectie). Als de metingen langer dan een halve werkdag duren kan er wellicht gekozen worden voor onbemande trillingsmetingen. Hierbij worden waarschuwingsdrempels en alarmdrempels in de meter ingesteld en vindt er via GPRS of LAN verbinding data overdracht plaats naar een dataserver van Trillingen.com B.V. die toegankelijk kan worden gemaakt voor de opdrachtgever via het Internet.

De meetresultaten worden uitgewerkt en getoetst aan de toepasselijke richtlijnen. Het is ook mogelijk dat er getoetst wordt aan de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, het laatste is vaak aan de orde bij bedrijven die trillingseisen zijn opgelegd in het kader van de Wet milieubeheer. De resultaten van de metingen worden in een beknopte rapportage vastgelegd. Tevens zal er een vergelijking worden gemaakt tussen de achtergrond trillingsniveaus vanwege bijvoorbeeld het doorgaande verkeer in relatie tot de trillingsniveaus vanwege de vrachtwagens of bouw- en sloopactiviteiten.

Gerelateerde pagina’s op trillingen.com:

Wetgeving, maximaal toegelaten trillingsniveaus, SBR richtlijn A
Wetgeving, maximaal toegelaten trillingsniveaus, SBR richtlijn B
Trillingsmonitoring met VIBRA-SBR+ systeem volgens richtlijnen A + B