Aanbevelingen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Aanbevelingen

In het algemeen geldt dat voorkomen beter is dan genezen. In geval van schade worden wij er helaas vaak te laat bijgehaald – namelijk als er reeds schade is ontstaan. In Nederland is het in grote delen noodzakelijk te heien of damwanden in te trillingen. De slappe bodemgesteldheid kan zelfs ook al bij het bouwverkeer zorgen voor trillingsproblemen.

Bij projecten waarbij bouw, sloop, ontgrondingen, infrastructurele aanpassingen en dergelijke worden uitgevoerd op afstanden korter dan 30 meter van trillingsgevoelige objecten of processen adviseren wij vooraf altijd een prognose te laten maken van de optredende trillingsniveaus. Op basis hiervan kan vervolgens besloten worden of het verstandig is een aantal onbemande trillingsmeters (AuroVibe) te installeren.

Bij bijzonder gevoelige objecten zoals monumenten of gevoelige processen in de buurt van de omschreven werkzaamheden adviseren wij om ook altijd tijdens de werkzaamheden de trillingsniveaus te monitoren en vooraf een prognostisch onderzoek te doen.

In het algemeen geldt:

Op locaties waar activiteiten, werkzaamheden etc. worden ontplooid waardoor trillingen ontstaan die schade en/of hinder kunnen veroorzaken is er de zorgplicht van de veroorzaker om na te gaan of voornoemde nadelige effecten in situ daadwerkelijk zullen optreden en/of deze effecten de algemeen aanvaardbare richt- en grenswaarden zullen overschrijden. Maatregelen dienen te worden getroffen om deze overschrijdingen te beperken of voorkomen. Ingeval van hinder en/of schade is het uiteraard altijd aan de rechter om te beoordelen of er sprake is geweest van onrechtmatige hinder en/of schade en de mate waarmee het algemeen normaal aanvaardbaar maatschappelijk risico is overschreden.

Bij juridische kwesties is het van belang dat de metingen zijn verricht met gekalibreerde en gecertificeerde apparatuur die 100% voldoet aan de SBR-richtlijnen. Bij veel projecten wordt nog steeds gemeten met verouderde systemen die niet (meer) voldoen aan voornoemde richtlijnen. Bij het schrijven van eisen in bestek is het van belang zorgvuldige eisen te formuleren conform de SBR-richtlijn! Veel bestekseisen die wij onder ogen krijgen voldoen hier niet aan.

Door onze medewerkers zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op verschillende terreinen zoals:

  • Overlast ten gevolge van verkeersdrempels in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Monster, ‘s-Gravezande, Neerijnen en Alkmaar.
  • Klachten ten gevolge van bedrijven in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond en de gemeente Goirle.
  • Metingen in verband met schade en hinder tijdens bouwen; de aanleg van de Betuwelijn, HSL-zuid en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.
  • Machineconditiebewaking in opdracht van ALCOA in Rotterdam.
  • Trillingsmetingen GateTerminal
  • Trillingsmetingen SDU, Rijkwaterstaat Waterstand meetpalen etc.


Enkele referenties:

OpdrachtgeverPlaatsSoort werkzaamheden
ARAG RechtsbijstandLeusdenTechnische adviezen
Schip en Zn.Alphen a/d RijnSchroot/metaalhandel
Milieudienst Midden HollandGoudaMetingen/adviezen
HTMDen HaagMonitoring trillingshinder