Bouwkundige vooropnamen

Slide 1

Trillingsmetingen en trillingen onderzoek

Bel: 0182-353310

Trillingen.com BV is een ingenieursbureau, gespecialiseerd op het gebied van trillingsonderzoek, trillingsmetingen, trillingsoverlast en schade door trillingen.

Bouwkundige vooropnamen bij mogelijke schadeclaims


Tijdens het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden c.q heiwerkzaamheden, het maken van een bouwput, bronbemaling etc. kan er discussie ontstaan over de schade aan woningen of belendende gebouwen. Deze schade zal zich veelal pas manifesteren als het leed reeds is geschiedt. Er zijn scheuren ontstaan in stucwerk of in het metselwerk. Degene die de schade heeft opgelopen moet vervolgens aan kunnen tonen dat deze schade is ontstaan door de werkzaamheden en activiteiten, dat de scheuren er niet al waren en dat er een causaal verband is tussen de ontstane schade en de bouw-, sloop- of ontgrondingswerkzaamheden. Om juridisch zeker te zijn is het noodzakelijk dat voordat de werkzaamheden worden gestart er een bouwkundige vooropname wordt gemaakt.


Tijdens het uitvoeren van een bouwkundige opname wordt de staat van een object/gebouw exterieur en/of interieur visueel geïnspecteerd. De geconstateerde bestaande bouwkundige gebreken/onvolkomenheden worden omschreven en met behulp van foto’s vastgelegd. Aan de hand van het opnamerapport wordt de huidige situatie vastgelegd.


Gebreken die niet of moeilijk te fotograferen zijn zoals bijvoorbeeld scheefstand van een pand, worden na overleg met een opdrachtgever op een andere wijze vastgelegd. Gebreken dan wel constructiefouten welke zich onder/achter vloer-, wand- en/of plafondafwerkingen bevinden vormen over het algemeen geen onderdeel van de bouwkundige vooropname tenzij deze gebreken/constructiefouten zich duidelijk aftekenen in de voornoemde afwerking. Bij een bouwkundige opname zullen de geveldelen die aan het oog zijn onttrokken door de aanwezige begroeing, opstand en/of inventaris meestal niet in de opname worden betrokken. Alleen de visueel waarneembare delen worden in de opname worden betrokken.


Een bouwkundige vooropname is de eenvoudigste/soberste vorm van een bouwkundige opname en moet als absoluut minimum worden gezien als bewijsstuk bij bouwschade. De standaard opnamerapportage bestaat meestal uit een tekstgedeelte met vermelding van de aangetroffen gebreken en verwijzingen naar bijbehorende kleurenfoto’s. De rapportages kunnen wij deponeren bij een relatie-notaris. De kosten voor het opstellen van een Akte van Depot en de bewaring van een origineel exemplaar bedragen per rapport ongeveer 250 euro. Om inzicht te krijgen in het gedrag van bestaande scheuren in pand is het mogelijk om zogenaamde scheurmeters aan te brengen en deze te monitoren over een bepaalde periode. De scheuren kunnen vergroten door verlaging van grondwaterstand, bouwactiviteiten, sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, langsrijden van zwaar bouwverkeer het maken van bouwputten ect. De resultaten van de scheurmeters kunnen ertoe leiden dat verder onderzoek noodzakelijk is.